Home 2018-01-29T10:21:46+00:00

Bob Verburg 发信人

VerburgConsultancy at Heemstede/Curaçao/Suriname

Summary

Bob verburg

发信人 Bob (JHJ) Verburg and VerburgConsultancy

TransferConsultancy, StratexConsult, China Caribbean Business Developers are all tradenames of VerburgConsultancy.
VerburgConsultancy provides advice on complex business development, transition and corporate governance issues to managers at businesses and administrators in government. It provides support for investment projects that are designed to bring about economic returns and/or social benefits.

The founder of VerburgConsultancy, Bob Verburg, has held senior positions in both the for-profit and the not-for-profit sectors for many years. He uses the experience and knowledge he has gained for the benefit of clients, and provides advice in the area of strategy and policy at regional, national and international level. The strength of VerburgConsultancy lies in its ability to guide, support and coordinate business development processes, irrespective of the area, product or project involved. VerburgConsultancy is the new company name since 2016, next to Bob Verburg Consultants BV which has been the company’s trading name up to 11/2016. StratexConsult is used for specific international projects and is linked to, and partner of, China Caribbean Business Developers, for experienced strategy and business development between China and the Caribbean including Surinam as well as EU.

Bob Verburg is graduate economics at Tilburg University, the Netherlands.

Bob is de oprichter en eigenaar van het adviesbureau en werkt door de jaren heen met superpartners. Hij is een team player, maar heeft een ongekende vasthoudendheid om de gestelde doelen te halen. Een maatschappelijk ondernemer met brede kennis en ervaring in vele sectoren. Hij is ook een enorm inspirerende denktank waar altijd nieuwe ideeën uit komen. Dat weet hij altijd te delen, maar je komt hem tegen als je er alleen vandoor gaat.

Bob is na zijn doctoraal economieopleiding gaan werken in het Caribisch gebied. Hier leerde hij veel over intercultural management en was werkzaam op Aruba voor het toenmalige landsdepartment sociaal-economische zaken en in de financial offshore verbonden aan Barclays bank. Hij is daarna werkzaam geweest op Puerto Rico in de olie-industrie voor Wescar inc. In de aanloop van de oliecrises is hij teruggekeerd naar Nederland. Vooral zijn ervaring als als interdisciplinair gamma-wetenschapper in een technische omgeving heeft ertoe geleid dat hij mede gebouwd heeft aan de opleiding bedrijfskunde van de toenmalige interfaculteit bedrijfskunde te Delft. Die ervaring bracht hem in de gezondheidssector om de basis te leggen voor de integrale kankercentra in Nederland waarbij de Nixon act voor integrale kankerbestrijding in de USA als model heeft gestaan. Vanuit die functie kwam hij in het Europese circuit terecht, om bij de omvorming van de EGKS naar de EU te adviseren over de paragraaf kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Dat gaf ook aansluiting bij internationale organisaties zoals de WHO. Het zijn ook die jaren geweest waar de basis is gelegd voor belangstelling en het netwerk voor ontwikkelingen in China. Hij heeft veelvuldig China bezocht.

Bob is sinds zijn universitaire opleiding altijd politiek geëngageerd geweest en heeft diverse politiek-bestuurlijke functies vervuld voor KVP en CDA. Eind jaren negentig is hij gedeputeerde geworden in de provincie Noord-Holland in verschillende portefeuilles zoals economische zaken, agrarische zaken, grondzaken en buitenlandse en Europese betrekkingen. Hij was lid van European Committee of the Regions.

In 2003 begon hij een eigen adviesbureau en was tevens verbonden aan een aantal gerenommeerde adviesbureaus. Sinds die tijd is hij ook een veelgevraagd voorzitter en toezichthouder. Door de jaren heen is Bob iemand geworden die het beste tot zijn recht komt in de combinatie en interactie tussen verschillende werelddelen China en Azië, Europa, USA, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Bobs interesses
Bob houdt van zeilen en watersport in de ruimste zin, golf, mooie whiskey, zijn 2 heerlijke kinderen, 4 kleinkinderen, een tafel vol vrienden, discussies over politiek engagement, familie, en zijn vrouw. Maar hij houdt ook van zijn vak business development, maatschappelijk ondernemen en goed bestuur.

Bobs ambitie
Leven. Wat dat voor Bob inhoudt is simpel maar veelomvattend: oprecht zijn naar jezelf en anderen, jezelf steeds opnieuw blijven uitvinden, je ontwikkelen, proberen vooroordelen zo veel mogelijk uit te bannen, je creativiteit de ruimte geven en je realisme gebruiken, leuke dingen doen en bouwen aan vrijheid van mensen, ruimte geven voor ontwikkelingen en bouwen aan maatschappelijk relevante projecten.

Je kunt Bob bereiken via bob@bvconsultants.nl.

Bob is the founder and owner of the consultancy bureau. He has worked with incredible partners over the years, is a team player with an unprecedented perseverance to achieve the goals that have been set out.  He is a social entrepreneur with broad knowledge and experience in many sectors. He is also a very inspiring think tank, out of which new ideas are always springing forth. He’s always ready to share, but prepare to face him if you take his ideas and run with them.

Bob started working in the Caribbean after getting his doctoral degree in economics. While there, he learned a lot about intercultural management. He worked on Aruba for the then-country department of social economic affairs and in the financial offshore connected to Barclays bank. After that, he worked in Puerto Rico in the oil industry for Wescar inc. In the run-up to the oil crises, he returned to the Netherlands. His experience as a scientist in an interdisciplinary range in a technical environment has led him to co-build the business administration course at the former faculty of business administration in Delft. That experience brought him into the health sector to lay the foundation for the integral cancer centers in the Netherlands, which was modelled after the Nixon act for integral cancer control in the USA. From this position he combats the European circuit to advise on the section on carcinogens in the workplace during the transformation of the ECSC into the EU. This also connected with international organizations such as WHO. It was during those years the foundation was laid for his fascination with, and network around, developments in China. He has frequently visited China. Bob has been politically engaged since his university education and has held various political administrative positions for KVP and CDA. In the late nineties he became deputy in the province of North Holland in various portfolios such as economic affairs, agricultural affairs, land affairs and foreign and European relations. He was also a member of European Committee of the Regions.

In 2003 he started his own consultancy and held connections to a number of well-known consultancy firms. From that time on, he is in high demand as chairman and supervisor. Over the years, Bob has become someone who is best represented in the combination and interaction between different continents of China and Asia, Europe, USA, Latin America and the Caribbean.

Bob’s interests
Bob loves sailing and water sports in the broadest sense of the word, golf, beautiful whiskeys, 2 wonderful children, 4 grandchildren, being surrounded by friends, discussions about political engagement, family, and his wife. But he also loves his profession of business development, corporate social responsibility and good governance.

Bob’s ambition
Life. What that means for Bob is simple but comprehensive: being sincere to yourself and others, continually reinventing yourself, developing yourself, trying to ban prejudices as much as possible, developing your creativity and being realistic at the same time, doing fun things, giving people the freedom to develop, and building socially relevant projects.

You can contact Bob via bob@bvconsultants.nl.

EU Register of Interest Representatives
By opening this voluntary Register, in the context of the European Transparency Initiative, the European Commission wishes to let citizens know which general or specific interests are influencing the decision-making process of the European Institutions and the resources mobilized to that end. Registrants have the opportunity to demonstrate their strong commitment to transparency and the full legitimacy of their activities. Verburg Consultants commit themselves to the elements of the Code of Conduct.

Identificationnumber: 47813921756-26 (VerburgConsultants)
Conductcode: https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/infos/codeofconduct.do?

Bob Verburg 发信人

VerburgConsultancy at Heemstede/Curaçao/Suriname

Current Positions

Owner VerburgConsultancy
VerburgConsultancy has been the new company name since 2016, alongside Bob Verburg Consultants BV, which has been the company’s trading name up to 11/2016.

Counseling, commissionership, governance, consultancy. Established and active in the Netherlands, as on Curacao, Aruba, Sint Maarten, islands of Caribisch Nederland, Suriname, and some parts of the People’s Republic of China, Europe and the European Union, USA, and some parts of Latin America. Entrepreneurial approach and development consultancy (real estate and business transitions), innovation and sustainability, inspiring strategy and clear solutions, international trade development, professional experience in public/private partnerships. Governance innovation and knowledge transfer. Management and supervisory services.

Mission
The mission of Verburg Consultancy is to get to the root of complex management and development issues and come up with clear, practical solutions. These solutions contribute to the positioning of the organization and ensure the interests of the wider community are part of the solution, in line with good governance. This is the added value provided by VerburgConsultancy.

The logo of Verburg Consultancy is based on the astrolabe, a navigational instrument which was already in use when Columbus set sail on his voyage of discovery to America. The astrolabe was used to determine the height of the sun in the sky, and hence the geographical location of a ship at a particular moment in time. Captains used astrolabes to steer their ships, their crew and their cargo to safe harbours.

Co-founder and Partner
Jan 2013 – Present

Inbound Chinese investments, business development, cultural and public affaires, expertise and communications.

Member of the Supervisory Board (since 2017 chairman of the board)
2005 – Present

Ten noordwesten van Venlo ligt glastuinbouwgebied Californië. In Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) wordt voortdurend gewerkt aan een gezonde toekomst onder glas. Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders, maar tegelijk ook een veilige, groene werk- en woonomgeving en een gezonde toekomst voor de regio én de provincie Limburg, zodat iedereen de vruchten ervan plukt.

Californië is het eerste Nederlandse ontwikkelingsbedrijf voor de glastuinbouw op private basis. Onze activiteiten zijn ondergebracht in de besloten vennootschap Grondexploitatiemaatschappij Californië BV. Private partijen zijn op deze manier medeverantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. Daardoor is een gezonde, zakelijke aanpak mogelijk. Een financieel gezonde en kansrijke toekomst voor tuinders. Een veilige, groene leefomgeving voor omwonenden. Voldoende werkgelegenheid en aardwarmte als duurzame en kostenbesparende energie. Dat zijn belangrijke doelstellingen waarmee Californië slagvaardig de regio én de provincie Limburg op de kaart zet.

Het tweede aardwarmteproject in Californië (CLG) is in september 2017 operationeel geworden. Na een lange aanloopperiode, waarin veel overleg plaatsvond met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), is er eindelijk groen licht om op te starten. Stap voor stap is de eerste productie van warm water in gang gezet. Eerst proefsgewijs en later door middel van concrete levering van warm water aan de aangesloten tuinders.

Voorzitter/Chairman
Jun 2009 – Present

Stichting Willem 4 (W4) is een business-netwerk, een katalysator en een initiator. Willem 4 verbindt kwaliteiten en zoekt de samenwerking in strategie en uitvoering. Initieert bij voorkeur een publiek-private samenwerking. Kiest voor een koppeling van het bereiken van maatschappelijke doelen met in zichzelf renderende uitvoeringsprogramma’s. Het netwerk is o.a actief in de landen van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. W4 is ten behoeve van haar programma’s een internationaal opererend netwerk met verbindingen naar de EU, China, USA en Zuid-Amerika.

De organisatie initieert de financiering, strategie, planning en implementatie van klein- en grootschalige economische, sociaal-maatschappelijke en educatieve projecten.

De liaison partners van Willem 4 bevinden zich over de hele wereld en zijn werkzaam (geweest) in talloze disciplines, waaronder finance, marketing, vastgoed en de politiek.

Zij combineren kennis, ervaring en hun netwerk en treden regelmatig op als intermediair tussen private en publieke partijen.

W4 is a business network, a catalyst and an initiator. W4 links up different qualities and seeks cooperation in strategy and execution. Preferably initiates public-private cooperation. Chooses a link of achieving social goals with self-rendering implementation programs. The network is active in the countries of the Kingdom of the Netherlands and Suriname. W4 is for the benefit of its programs an international operating network with links to the EU, China, USA and South America.

The organization initiates funding, strategy, planning and implementation of small and large-scale economic, social and educational projects.
 The Willem 4 liaison partners are located around the world and have been active in numerous disciplines, including finance, marketing, real estate and politics.
 They combine knowledge, experience and their network and regularly acts as an intermediary between private and public parties.

Boardmember / Lid Bestuur
2017 – Present

De Stichting heeft tot doel het (doen) ontwikkelen en (doen) ondersteunen van projecten gericht op of verband houdend met nieuwe manieren van omgaan met klimaatverandering, bodemdaling en verzilting in de Waddenregio. Omdat mechanisch kokkels oogsten in de Waddenzee sinds de jaren ’90 niet meer is toegestaan, wordt dit sindsdien handmatig gedaan. De opbrengsten daarvan zijn echter relatief klein, terwijl de vraag – onder andere uit Spanje – groot is. Initiatiefnemers van het kokkelteeltproject willen daarom onderzoeken of binnendijkse kokkelteelt met gebruik van de natuurlijke getijdewerking mogelijk is. Om praktijkkennis op te doen, is onder andere een locatie nodig waar tijdelijk op reële schaal kan worden geëxperimenteerd. Aangezien Staatsbosbeheer en andere partijen al langer voornemens hebben om Polder Wassenaar om te vormen naar een ziltgebied, vormt deze polder een geschikte locatie voor de pilot. Daarnaast lijkt de polder door zijn ‘dubbele dijk’ sterk op andere gebieden langs de Noordelijke kust. Door proeven te doen met slib, zowel hier in Polder Wassenaar als onder gecontroleerde omstandigheden in het lab, kan worden bepaald wat het daadwerkelijke effect van dit slib op de kweek van zeewier en kokkels is en wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn om ondervoeding en verstikking te vermijden. Na afloop van het kokkelteeltproject, slibonderzoek en zeewieronderzoek wordt het gebied ingericht als brak natuurgebied voor diverse doeleinden. Het gehele project wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Zilte Zones, opgericht in 2014.

Chairman Board
2015 – Present

The Foundation aims to promote the sustainable economic development to achieve economic goals by using water resource in the land of de Achteroever in the Wieringermeer, which focuses on revenue from aquaculture production, agriculture, horticulture, fisheries, recreation and tourism. The current ongoing programs include: Chinese mitten crab aquaculture, sports fishing, floating agriculture and salty cultivation. The Foundation acts as a network organisation with and on behalf of private partners to implement joint ambitions for a sustainable economic development of the Achteroever in the Wieringermeer. The foundation seeks to promote its goal by cooperation with public parties and other relevant parties.

Chairman IGI / Institute for Governance Innovation
Dec 2015 – Present

Institute for Governance Innovation (voorheen “Dutch Caribbean Non-Executive Register”). Met dit initiatief geeft IGI invulling aan de veranderende behoeftes op het gebied van Corporate Governance in relatie tot de steeds zwaardere eisen die aan medewerkers, directie en bestuur&toezicht worden gesteld. De activiteiten van het “Institute for Governance Innovation” strekken zich uit over Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en NL eilanden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) en ook Suriname. IGI is een initiatief van de stichting Willem4.

Voor 2015/2016 is IGI een partnership aangegaan met de National Register Academy in Nederland. IGI heeft tevens een aantal opleidingen door het NRA op Sint Maarten en Curacao begeleidt. Momenteel is IGI in transitie en bereid samenwerking met lokale partners voor. IGI verleent maatwerkdiensten op het gebied van governance. Door het bieden van kwalitatieve scholing, boardroom coaching en het certificeren van professionals, zij het van bestaand kader of potentieel kader.

Chairman
May 2003 – Present

Het iMMovator Cross Media Network is een netwerkorganisatie die zich richt op versterking van de crossmediasector met de nadruk op innovatie en economisch rendement. Dit gebeurt door kennisdeling, kennisvergaring en het organiseren van contactmomenten tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Vanuit een kleine basisorganisatie worden verschillende projecten, events en publicaties opgestart die innovatie in de media-industrie aanjagen.

Als expertise-centrum vergaart iMMovator, vaak in samenwerking met andere partijen, informatie over de sector: waar liggen innovatiekansen en hoe kunnen we die benutten? Afhankelijk van uitkomsten van ons onderzoek richten we de focus op een bepaald type activiteiten voor de media-industrie. Zo dient de Cross Media Monitor, die elke twee jaar wordt uitgebracht, als basis voor onze meerjarenvisie. Als netwerkorganisatie brengt iMMovator verschillende partijen bij elkaar om kennis uit te wisselen over de nieuwste ontwikkelingen binnen de crossmedia-industrie. Om nieuwe ontwikkelingen te versnellen en innovatiekansen te benutten organiseert iMMovator geregeld projecten gericht op specifieke onderwerpen. IMMovator is daarbij vaak de aanjager en initiator van innovatie en brengt daarbij overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen om nieuwe verbindingen te leggen, samenwerking te bevorderen, kennisuitwisseling te stimuleren en partijen te mobiliseren rond een bepaald thema. IMMovator stimuleert ondernemerschap door haar activiteiten af te stemmen op het MKB. Daarnaast versterkt iMMovator de rol van de crossmedia-industrie als innovatiemotor voor andere economische en maatschappelijke sectoren.

iMMovator en Hilversum Media Campus gaan vanaf 2018 fuseren tot een nieuwe organisatie. Beide organisaties werken al lange tijd samen. Onder één vlag bieden ze een nog krachtigere propositie om de media-industrie te ondersteunen in de digitale transformatie als het gaat om kennis-, business- en talentontwikkeling.

Member
Jun 2014 – Present

Voor versterking van de regionale economie en de bijbehorende optimale verbinding tussen triple helix partijen, is medio 2014 de Economic Board Gooi & Vechtstreek opgericht. De board moet zorgen voor een krachtige lobby naar buiten én een stevige advisering op regionaal niveau.

De Economic Board Gooi & Vechtstreek is adviesorgaan voor de regionale portefeuillehouders economische zaken. De Board verbindt ondernemers, onderwijs en overheid, zorgt voor een krachtige lobby naar buiten en voor stevige advisering op regionaal niveau.

De Board wil de economische ontwikkeling van de regio een extra stimulans geven. Om de regio verder te brengen, is intensieve profilering en positionering van de regio als aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied noodzakelijk.

Chairman
Oct 2013 – Present

CDCFF is a local initiative of Foundation Willem 4, a foundation established in Curacao, currently led by Mr. Bob Verburg. CDCFF is an independent organization that works within the Kingdom of the Netherlands in close harmony with the VNC, the friendship association in the Netherlands. As agreed with VNC, the working area of CDCFF is the Caribbean as part of the Kingdom of the Netherlands. This means the islands Curacao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius.

On October 7 2013 , CDCFF has a welcome meeting with the new and first Consul General of the People’s Republic of China, Mrs. Chen Quiman.
This initiative arose from the growing business and cultural interest in Curacao for China, both from the government and from the private sector. Which is stimulated by the recent establishment of the Consulate of the People’s Republic of China.

On February 20th, 2017 the Board of the lnter-Continental University of the Caribbean (ICUC) has taken the decision to agree with the proposal of CDCFF to promote and facilitate the establishment of a Confucius Classroom, in close affiliation to the Confucius lnstitute (Cl) in Leiden (affiliated to the University of Leiden) in the Netherlands. An application for the Confucius Classroom is submitted with the support of the Consulate General of the People’s Republic of China and the Government of Curaçao. The relationship between the China-Dutch Caribbean Friendship Foundation (CDCFF) powered by foundation Willem4 and ICUC is formalized.

Purpose of China-Dutch Caribbean Friendship Foundation
The purpose of the foundation is to promote friendship between the people of the Dutch Caribbean and the People’s Republic of China by fostering mutual understanding and appreciation of each other’s society, their historical development and their functioning, social and economic institutions. To promote cultural, educational, scientific, athletic and other exchanges. To create a China business network, a network for mutual understanding on doing business between China and Dutch Caribbean. The endeavor to work with profit and non-profit organizations in the former Dutch Antilles and Aruba who has as target the representation of interest of Chinese private and public initiatives

We also cooperate with CPAFFC ,the international organization established in Beijing. CDCFF initiates and exchanges ideas to promote local government cooperation with Chinese cities and provinces.

Kingdom affairs adviser of the VNC Board
2009 – Present

The VNC Friendship Association Netherlands China was established in 1977. The Association has been an active bridge between China and the Netherlands for over 30 years.

The goal of the Association is to inform the Dutch public about China, its society, its history, its language, its culture and its economy. The Association also stimulates exchange between China and the Netherlands.

After the Kingdom of the Netherlands and the People’s Republic of China have agreed to the establishment of a Chinese consulate in Curaçao, the VNC board in the Netherlands has taken the initiative to set up a Friendship organization for the Dutch Caribbean.
Drs. Bob Verburg, chairman of the Willem4 foundation established on Curaçao, has subsequently undertaken activities in the Dutch Caribbean to get a China-Netherlands Caribbean Friendship Organization off the ground (CDCFF). His position in VNC was starting december 2014 changed to board adviser for China related Kingdom affairs. He is in the VNC now, responsible for the linkage between the two organizations in the Kingdom of the Netherlands and has access to the board to give solicited and unsolicited advice on Kingdom affairs.

Board Member
Dec 2008 – Present

Curaçao, always sunny and welcoming!

Blue Bay Golf & Beach Resort (the former Blaauw plantation), is situated ten minutes to the west of Willemstad right beside the spectacular 18-hole golf course, the magnificent Blue Bay and one of the most beautiful beaches of Curacao.

As an owner of one of the villas of this resort I am an elected member of the board.

Lid Algemene Vergadering (van 2005-2013 lid raad van bestuur)
Jun 2004 – Present

De Vlaamse en Nederlandse regeringen hebben samen het initiatief genomen om het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op te richten als cultureel instituut en als een plek voor debat en reflectie waar even graag naar elkaar geluisterd als gepraat wordt. deBuren wil in de hoofdstad van België een forum bieden voor kunst, cultuur, samenleving en politiek van de Lage Landen én Europa. Raadpleeg op deze site de categorie ‘programma’ om meer te weten te komen over de verschillende activiteiten van deBuren.Vanaf 2005 lid van de raad van bestuur en vanaf 2013 lid van de algemene vergadering. Het Vlaams-Nederlands Huis is een vzw naar Belgisch recht en wordt geleid door een Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Chairman Advisory Board (2003-2014: SRN)
May 2003 – Present

Nederland is een waterland. Het netwerk van waterwegen, meren en plassen is uniek in Europa en bepalend voor ons landschap. Beroepsvaart en recreatievaart maken steeds meer gebruik van dit netwerk van vaarwegen. Voor het in stand houden en verbeteren van de vaarwegen voor de recreatievaart is de BRTN 2008-2013 opgesteld. Kanalen die niet meer geschikt zijn voor de beroepsvaart moeten beschikbaar blijven voor de recreatievaart. Verdere afdamming van deze kanalen moet worden voorkomen, bruggen en sluizen moeten in gebruik blijven en oude kanalen moeten weer bevaarbaar worden gemaakt.

Sinds 2014 met de oprichting van Waterrecreatie Nederland ligt de nadruk op duurzame en veilige verbindingen, sterke nadruk op het belevingsaspect van de waterrecreatie en de meerwaarde voor de lokale economie. Waterrecreatie Nederland is een publiek-private samenwerking voor een bevaarbaar en beleefbaar waterland. Het netwerk van waterwegen, meren en plassen is uniek in Europa en bepalend voor ons landschap. Beroepsvaart en recreatievaart maken steeds meer gebruik van dit netwerk van vaarwegen. Waterrecreatie Nederland heeft als doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie, benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie. Als het gaat om de inhoud van de samenwerking staan de ambities van de Toekomstvisie centraal. De stichting focust daarbij op drie pijlers, waarvan het belang publiek en privaat wordt gedeeld:

 • De ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het BRTN basistoervaartnet
 • Het vergroten van de veiligheid op het water
 • Duurzaamheid en innovatie

Als het gaat om de ambities op het gebied van de organisatie van waterrecreatie in Nederland draagt Waterrecreatie Nederland bij aan het versterken van de publiek-private samenwerking, het intensiveren van de samenwerking in de sector en het ontwikkelen van een duurzame financiering van waterrecreatie.

Member of the International Scientific Committee
2003 – Present

Policy Research Corporation is an independent consulting firm and a creative think tank, comprising a team of (academically trained) expert consultants. Their core competences include: strategic organizational development and management; development of and assistance with the implementation of specific solutions for strategically sensitive problems and policy issues; and solving conflicts for private and public bodies.

Over the years, an international network of academics, international experts and top decision-makers has been developed. A number of them makes a member of the advisory board of Policy Research, the International Scientific Committee, chaired by prof. Dr. Chris Peeters. The members also fulfill an ambassador role.

Bob Verburg 发信人

VerburgConsultancy at Heemstede/Curaçao/Suriname

Past Positions

Member of the Supervisory Board Seaport of IJmuiden

2003 – May 2015
The seaport of IJmuiden, a dynamic port at the mouth of the North Sea Canal area and the entrance to the Amsterdam area.

Chairman stichting continuïteit Crown van Gelder

Jul 2003 – Dec 2014
Beschermingswal van de papieronderneming Crown van Gelder. De stichting is in 2014 opgeheven.

Lid raad van Bestuur DLG Dienst Landelijk gebied/LNV

Jan 2004 – Dec 2012
Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Inmiddels opgeheven.

Chairman Vereniging grootgebruikers postdiensten/Dutch association of large-scale consumer postalservices.

Jul 2008 – Aug 2012
De VGP behartigt de belangen van haar leden in de verzending van geadresseerde post, bewaakt de kwaliteit van postbezorging, bevordert inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid in tarieven en procedures en stimuleert en faciliteert innovatie op het gebied van digitaal berichtenverkeer, milieu en direct marketing toepassingen.

Chairman of the board of commissioners PWN Water Supply Company

2003 – Aug 2012
Drinkwaterbedrijf provincie Noord-Holland.

Chairman of the board of commissioners projecten LTO Noord

2006 – Jan 2012
Stimuleren, leiden en voeren van projecten en processen gericht op het ontwikkelen van het landelijk gebied en een duurzame positie voor de (agrarische) ondernemer.

Voorzitter/Chairman of the Executive Committee ING jongeren Clipperfonds/foundation ING Clipperfund for young people

2006 – Jan 2012
Het verlenen van financiële ondersteuning van zeezeil-reizen voor jongeren op de Clipper “Stad Amsterdam”. De stichting is inmiddels opgeheven.

Chairman Noordwest8/regionaal stedelijk netwerk

May 2003 – Jan 2011
Leden zijn gemeenten uit Noord-Holland Noord, de Kamer van Koophandel en de Land- en Tuinbouw Organisatie Noord. Het is het regionaal stedelijke netwerk in Noordwest-Holland. De kernactiviteit is bevordering van de economische ontwikkeling.

Boardmember China Valley

2006 – 2009
Bevordering van wederzijdse economische samenwerking en het uitwisselen van kennis tussen China en Nederland. Een platform voor publiek en privaat uit beide landen. Het faciliteren van nieuwe bedrijvigheid.

Member and/or chairing several trade missions

Jan 1996 – 2009
Member and/or chairing trade missions to China, Japan, Poland, Latin America, Australia, Caribbean, USA and Canada.

Member EU committee of the Regions, Brussels

1999 – May 2003
During the EU period, active in the following function areas:

 • President ARC (Airport regions conference)
 • Boardmember Caster (association of steel regions)
 • Vice president EIRA (European industrial regions association)
 • Deputy member northsea commission
 • Member trilateral Waden Sea Forum
 • Member of the joint commission EU and Polen

Deputy Vice Governor (a.o economic affairs) province North Holland

Jan 1996 – May 2003
During this period active as:

 • Member advisory commission Floriade , Amsterdam/Hoofddorp
 • Chairman Foundation for improvement structure Agrosector (STIVAS)
 • Chairman Foundation Center of excellence Agrosector
 • Member of the Board of Commissioners Afvalzorg
 • President of the Board of Commissioner watertransport company Rijn – Kennemerland
 • Chairman Foundation for Bussines and Economic information services
 • Boardmember of the Foundation for information services Europoe, Maastricht

Jobs experience and functions period 1968-1996 in Aruba, Neth. Antilles, Puerto Rico, Netherlands, EU

Jan 1968 – Dec 1996

 • Department of Social and Economic Affairs at Aruba (Deputy Head, 1968 – 1970)
 • Part-time teacher at the Colegio Arubano and the Higher National Accountancy Diploma course (Staatspraktijkdiploma) (1969 – 1971 at Aruba)
 • Philipsburg Trust Company at Aruba (Finance Manager 1970)
 • Wescar Inc. in Puerto Rico (Finance Manager 1971 – 1972)
 • “Agnes” High School in Leiden (teacher of economics 1972 – 1974)
 • Joint Faculty of Business Administration at Delft University of Technology (Secretary and Acting Director of the Inter-University
 • Institute of Business Administration 1974 – 1978)
 • Director of the Comprehensive Cancer Center West (Integraal Kankercentrum west) in Leiden (1978 – 1996)
 • Representing member of “ECL” (European Cancer Leagues)
 • Representing member of “IUCC” (International Union against Cancer)
 • Steering committee on the implementation of the Health Care Services Act (Wet voorzieningen gezondheidszorg)
 • Member supervisory board “IMP” and “RIAGG” South Kennemerland
 • Member supervisory board “Johannes de Deo” Hospital in Haarlem, also member of the commission for the merger of South Kennemerland hospitals
 • Member of the supervisory commission on the Provincial Hospital Santpoort (Provinciaal Ziekenhuis Santpoort) (preparations for privatization)
 • Member of the executive committee of the Association of Comprehensive Cancer Centers (Utrecht)
 • Chairman of the European Steering Committee on Health and Safety at Work (European Union)

Bob Verburg 发信人

VerburgConsultancy at Heemstede/Curaçao/Suriname

VerburgConsultancy

Hagenduin 14 Heemstede
Postbus 402 2100AK Heemstede

+316 532 927 87
info@bvconsultants.nl